Příspěvky

Josef Jedlička "O Švejkovi a švejkování" (z knihy "České typy a jiné eseje")

Obrázek

Jak říkal Šalda aneb K čemu ho dnes potřebujeme: debata Jan Wiendl, Michael Špirit, Jiří Zizler, Martin Pokorný, Jiří Pelán (ČRoz - Vltava)

Obrázek
download MP3
Jak říkal Šalda aneb K čemu ho dnes potřebujeme (31.3.2017) pořad: Večer na téma (ČRoz - Vltava)

 Jak to, že nám Šalda více než 80 let po své smrti ztělesňuje samu kritiku? Považujeme jeho otázky dodnes za relevantní? A potřebuje i dnešek svého „Šaldu“? Komponovaný večer, který vznikl ke dvojímu šaldovskému výročí v roce 2017

(audio 1-3)
 K rozpravě nad Šaldovým dílem si Petr Šrámek pozval bohemisty Michaela Špirita, Jana Wiendla a Jiřího Zizlera.


Nadčasové (audio-blog) · F. X. Šalda debata I. - Michael Špirit, Jan Wiendl, Jiří Zizler
Nadčasové (audio-blog) · F. X. Šalda debata II. - Michael Špirit, Jan Wiendl, Jiří Zizler
Nadčasové (audio-blog) · F. X. Šalda debata III. - Michael Špirit, Jan Wiendl, Jiří Zizler
(audio 4)
 Martin Pokorný
 O LITERATUŘE PÍŠE STRAŠNĚ (Stylistické patologie F. X. Šaldy) (článek @A2 10/2014)


Nadčasové (audio-blog) · F. X. Šalda debata IV. - Martin Pokorný "O LITERATUŘE PÍŠE STRAŠNĚ "
(audio 5-6)
 Druhé debaty se pak zúčastní jak Martin Pokorný, t…

2 x o knize Ladislava Fukse "Oslovení z tmy" z roku 1971

Obrázek

3 x Jiří Weil: "Život s hvězdou" (1949), "Moskva–hranice" (1937), "Na střeše je Mendelssohn" (1960)

Obrázek

3 x Jan Lopatka

Obrázek
Foto: Magazin Uni
Jan Lopatka (7. února 1940 – 9. července 1993) český literární kritik, redaktor a editor, signatář Charty 77. Laureát Ceny Revolver Revue za rok 2015.

Nadčasové (audio-blog) · Jan Lopatka o úloze literárního kritika
Nadčasové (audio-blog) · Jan Lopatka o literarní kritice a její metodě
Nadčasové (audio-blog) · Jan Lopatka o příručce "Jak získat Nobelovu cenu"

Josef Vohryzek o antisemitismu za druhé republiky

Obrázek
Nadčasové (audio-blog) · Josef Vohryzek o antisemitismu za druhé republiky (1991) Nadčasové (audio-blog) · Josef Vohryzek o cestě do Švédska, aby unikl transportům Židů do koncentračních táborů "Z těch protižidovských skutečností byla pro mě nejotřesnější zážitek vlastně druhá republika. Ty antisemitské publikace, nápisy, citace z věcí, se kterými jsem se předtím ztotožňoval jako s takovým kulturním povědomím – to byl úděsný zážitek. Ty neustále všude opakované citáty z Havlíčka a Nerudy, všude bylo zdůrazňováno a velikými písmeny napsáno, že to řekl Havlíček nebo Neruda, a u toho byl portrét. Ten portrét znal člověk ze školy, to patřilo někam do těsného sousedství s Masarykem, a teď tohleto. To bylo vlastně to nejhorší. Po těch letech je to pro mne vlastně daleko trvalejší tíha než samotná okupace, samotný příchod německých uniforem; vojenských, esesáckých. To je větší jařmo, životní břemeno, ten propad, ta proměna české společnosti. Potom po okupaci jsem z těch protižidovských z…

"Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář" Petr Eliáš, Eva Kalivodová (Karolinum 2018)

Obrázek
Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář
Petr Eliáš (ed.), Eva Kalivodová (ed.)
Nakladatel:  Karolinum 2018 328 stran
Jan Zábrana patřil k nejvýraznějším českým spisovatelům a překladatelům druhé poloviny 20. století. Komunistický režim mu až na malé výjimky umožnil publikovat pouze překlady, jeho vlastní tvorba zůstala do roku 1989 zcela ve stínu jeho rozsáhlého a uznávaného překladatelského díla.

Teprve během devadesátých let minulého století, po rozkrytí celé jeho tvůrčí šíře, se v úplnosti ukázalo, jak pozoruhodně mnohostranným autorem Zábrana byl. V prvním listopadovém týdnu roku 2015 uspořádal Ústav translatologie FF UK za podpory Ministerstva kultury České republiky konferenci s názvem Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář.
Výstup z tohoto odborného setkání představuje stejnojmenná kolektivní monografie pod zkušeným edičním vedením Evy Kalivodové a Petra Eliáše, prezentující rozmanitost životní, překladatelské i literárně tvůrčí cesty Jana Zábrany. Esejistické i analytické st…

"...každý kýčovitý postoj je nevěcný v tom smyslu, že se neobrací k věci" Petr Rezek

Obrázek
„Kýčovitý postoj patří mezi postoje, jež lze nazvat nevěcný. Každý nevěcný postoj není kýčovitý, ale každý kýčovitý postoj je nevěcný v tom smyslu, že se neobrací k věci, jíž se myšlenka či cit týkají, k níž míří, nýbrž se od ní odvrací. V oboru myšlenkovém lze za nevěcný označit takový způsob citování, pro jaký je důležité, kdo něco řekl, pro jaký je důležitější jméno něž myšlenka a slova citátů důležitější než to, co tato slova míní. A jelikož takový postup nejednou hodlá také dojímat a vzrušovat právě velikostí jména autora citátu (a v něm bývá často další citát), přivádí nás již v oblasti kýčovitého prožívání a kýčovitého postoje.“


Petr Rezek „Filosofie a politika kýče“ (Ztichlá klika - Jan Placák, 1990)
Úvodní kapitola "KÝČ A NEVĚCNOST", s. 9-10.


Petr Rezek (* 9. ledna 1948, Praha) je český fenomenologický filosof a teoretik umění.


"Šaldovu cenu dostal filozof Petr Rezek" 30.06.2015


"Obtížný a protivný Petr Rezek" 16. leden 2018 Petr Fischer (Vltava, Č…

"Kýč a jeho dvě slzy dojetí" Milan Kundera

Obrázek
„Kýč vyvolává těsně po sobě dvě slzy dojetí.
První slza říká: jak je to krásné, děti běžící po trávníku!
Druhá slza říká: jak je to krásné být dojat s celým lidstvem nad dětmi běžícími po
trávníku!

Teprve ta druhá slza dělá z kýče kýč“


Milan Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí, Toronto 1985, s. 228; 2. vyd., Brno 2006, s. 268

Proustův dotazník s Janem Zábranou

Obrázek

"Malý princ" Antoine de Saint-Exupéry (Přel. Jiří Pelán)

Obrázek
"Malý princ" Antoine de Saint-Exupéry (Přel. Jiří Pelán)
Praha, Euromedia Group – Pikola, 2019, 112 s


"Překlad Jiřího Pelána je, troufám si říct, ze všech dosud dostupných českých verzí nejlepší. Je na něm znát, že vznikal s dokonalým pochopením podstaty původního díla. Je velice pečlivě provedený, nesnaží se o zbytečné aktualizace, je psaný velmi kultivovaným jazykem. To vše odpovídá jak autorskému záměru a vyznění díla, tak době jeho vzniku. Není tedy zbytečně podbízivý a falešně „dnešní“, jak se o to snažily některé z ostatních nově pořízených překladů. Právě vzhledem k filozofickému přesahu díla je dobré, že zní takto důstojně, navíc není na škodu, že rozvíjí a tříbí jazykové předpoklady mladých čtenářů." (...)


Na rozdíl od některých dalších překladatelů, kteří se pokusili o novější verzi textu, se Pelán nesnaží za každou cenu proti předchozímu překladu vymezit. Tam, kde jiní viditelně a někdy i nemotorně obcházejí již jednou užitá řešení, aby nebyli obviněni z „…

3 x záznam hlasu Václava Černého

Obrázek