Příspěvky

"Tíha doby: Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988" Jindřich Chalupecký (Votobia, 1997)

Obrázek
"Tíha doby: Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988"
Jindřich Chalupecký (Votobia, 1997)

Další knižní titul z literární pozůstalosti Jindřicha Chalupeckého (1910-1990). Pod názvem Tíha doby zamýšlel "uspořádat knižní soubor svých článků a esejů, ve kterých promýšlel postavení kultury a civilizací v kontextu moderních dějin a jejich časově určených situací, včetně bezprostředně se dějících situací politických".

 K vydání připravili Jiřina Hauková a Miroslav Červenka
Kniha (e-book) download PDF

Obsah

 1. Titulní list
 2. Tíha doby
 3. Intelektuál za socialismu
 4. Literatura a svoboda
 5. Míra věcí
 6. Dějiny a řeč
 7. Nezbytí svobody
 8. Spor o svobodu
 9. Všechnu moc dělnickým radám
 10. Smysl oběti
 11. Poezie a politika 
 12. Potřeba bdělosti
 13. Konec lehkomyslnosti
 14. Náboženství, umění, politika
 15. Poznámka vydavatelů


----------
Ukázka

Tíha doby

Byl jsem dlouho přesvědčením komunista, i když neorganizovaný; zůstával jsem "sympatizující". Domníval …

František Hudeček (grafik, ilustrátor a malíř, člen Skupiny 42)

Obrázek
František Hudeček (7. dubna 1909 Němčice – 13. května 1990 Praha) byl český grafik, ilustrátor a malíř, člen Skupiny 42. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, ve 30. letech spolupracoval s divadlem E. F. Buriana. Ve 40. letech vytvořil v mnoha obrazových variacích a různými technikami slavnou postavu Nočního chodce.

František Hudeček  @wikipedie


Václav Černý a surrealismus (Zdeněk Brdek, 2012)

Obrázek
O pomýlenosti surrealistického modelu vypovídá z Černého pohledu již to, že dezinterpretuje svůj hlavní inspirační zdroj, za nějž pokládá psychoanalýzu. Podle Černého si totiž Breton špatně vyložil Freudovy myšlenky, když pokládá výtvory psychického automatismu za duševní podstatu člověka. Černý podotýká, že Freud nejednou upozorňuje na symbolický charakter domnělých reprezentací zachycených psychickým automatismem. „Breton zapomíná na podstatné tvrzení Freudovo, že podvědomo nelze žádnou metodou přiměti k svému jasnému adekvátnímu vyjádření. Ať používáme methody dotazovací […], či ať dáváme přednost výkladu snů, jediné, co je nám dáno […] jsou symboly naší duchové podstaty, jež sama zůstává skryta. […] Surréalism pokládá tedy za duševní podstatu to, v čem Freudism vidí pouhý její symbol, pouhý obraz žádající další interpretace.“ Byl to nevyhnutelně jeden ze základních kamenů surrealistické koncepce, totiž předpoklad považující podvědomí za zdroj opravdovější reality, který Černého dr…

"Evangelium podle Jaroslava Foglara" Pavel Hošek (CDK, 2017)

Obrázek
Originální a čtivě napsaná kniha známého teologa a religionisty představuje „fenomén Foglar“ z náboženského hlediska. Rozebírá nejen vlivy indiánského totemismu a římskokatolické spirituality, ale i tajné vontské rituály, extatické stavy vyvolané nádherou přírody, posvátná místa a časy, klubovní rituály, úlohu dobra, pravdy a krásy ve foglarovských vyprávěních. Autorovi, který se důkladně seznámil s literárním a organizačním dílem autora Rychlých šípů a dalších nesmrtelných děl, jde především o působení a odezvu tohoto díla u čtenářů. Foglarovo dílo je podle Hoška neodmyslitelným způsobem svázáno s jeho mnohovrstevnatým působením na děti a mládež, jedná se tudíž o symbolické univerzum, o návod k celistvému způsobu života. Nejde pouze o nějakou volnočasovou aktivitu. Fenomén Foglar vyplnil imaginaci i konkrétní činnost několika mladých generací, což nemá v české kultuře obdoby. Pavel Hošek nabízí pro tento fenomén pojem „foglaring“ a snaží se vyjádřit jeho charakteristické rysy.

PAVEL H…

"Obhájce moderního umění: Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století

Obrázek
Jindřich Chalupecký patří nepochybně k nejvlivnějším postavám českého uměleckého světa druhé poloviny 20. století, jeho pozice v tuzemských kulturních dějinách přitom dosud nebyla dostatečně zhodnocena. Předkládaná publikace chce proto být prvním krokem na cestě zhodnocování Chalupeckého teoreticko-kritického díla a zároveň usiluje o jeho zviditelnění na recepčním horizontu širší veřejnosti. Kniha se zaměřuje na první fázi autorovy intelektuální činnosti (období 30. a 40. let), čímž pokládá základy pro případné navazující bádání. Obsahuje reprezentativní antologii Chalupeckého časopiseckých textů, které se neobjevily v souborech Obhajoba umění (1991) či Cestou necestou (2000) a fungují tak jako jejich doplněk. Dále kniha zahrnuje obrazovou přílohu, výrazně aktualizovanou autorovu bibliografii dané periody a především úvodní rozsáhlou studii zasazující jeho myšlení do dobového kontextu, což se děje prostřednictvím usouvztažnění s tvorbou Zdenka Rykra, Karla Teiga, Václava Černého, Kami…

Před 30 lety zemřel literární historik, kritik a esejista Václav Černý

Obrázek
Václav ČERNÝ (literární historik, kritik a esejista)
* 26. 3. 1905, Jizbice (u Náchoda) 
† 2. 7. 1987, Praha 

@ Slovník české literatury po roce 1945


"Nenávisti jsem v sobě nedosáhl. (...) nenávisti nejsem vůbec schopen, leda v chvilkových záchvatech jakéhosi pominutí rozumu  citu, nad nimiž okamžitě se smíchem mávneš rukou; a opovržení mám naopak v sobě k dispozici tolik, kolik je vůbec opovržlivosti na světě! (...) a dovedl jsem svoje opovržení tak málo zakrývat, že jsem platil za nadutce a odnášel si nefalšovanou nenávist svých protivníků, často lidí jen omylných, jako já sám jsem byl člověk omylný, ale nikoliv nenávistný, ani zpupný, jen povýšený a nepříčetně úzkostlivý všude, kde nízkost a podlost a hloupost a omyl měly ponížit moje sebevědomí. Neboť jsem i hloupost vnímal jako pohanu a cizí omyl jako osobní urážku. Nebyl jsem s to je snášet trpělivě, nebyl jsem s to je někomu trpět."

"Nenávist" Václav Černý"Kam se poděla šetrnost k lidským právům člověka, osn…

Má vlast – pocta české krajinomalbě (dokument)

Obrázek
Dokumentární film o historii a současnosti české krajinomalby u příležitosti výstavy Má vlast - pocta české krajinomalbě. 

Před 80 lety zemřel literární kritik, básník, prozaik a dramatik F. X. Šalda

Obrázek
F. X. Šalda "O smyslu kultury" (1930)


Prosloveno v roce 1930 v cyklu přednášek akademické Ymky Pro rozhlas upravila Alena Blažejovská V režii Petra Plevy čte Ladislav Lakomý Natočeno v roce 1993
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
F. X. Šalda „Něco o moderní kritice“ (23. března 1933)


Přednáška F.X Šaldy nazvaná „Něco o moderní kritice“, kterou přednesl v Českém rozhlase 23. března 1933. Jedná se rovněž o jediný dochovaný zvukový záznam F. X. Šaldy.
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
F. X. Šalda: literární kritik, básník, prozaik a dramatik


*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * F. X. Šalda "život polemický"

O smyslu, který "kritický duch" Františka Xavera Šaldy objevil nejen pro počátek minulého století, hovoří literární historik Jiří Brabec.

Připravila Milena M. Marešová. Ukázky čte Hanuš Bor. Víkendová příloha - ČRo 3 Vltava (16. 2. 2013)
*   *…

Závěť F. X. Šaldy (K 80. výročí úmrtí kritika)

Obrázek
"Mé tělo budiž pohřbeno zcela tichým a nehlučným způsobem, zcela prostě, s nejmenší měrou obřadů; zcela lhostejno, zda bude zpopelněno žehem, lhostejno, bude-li uloženo do hrobu. Jen žádný pomník ať na něj nestaví

Jsem nepřítel vší pompy hřbitovní. Žádám snažně, aby nebylo nad mou rakví nikým řečněno, zejména ne nikým z oficiálního světa českého; nenáviděl mě a choval se ke mně často ničemně a urážlivě - nechci tedy, aby musil po smrt mé lhát a přetvařovat se. Nechci tedy žádných poct ani university, ani od Akademie, ani od města Prahy - pokládal bych je za hloupou a nevkusnou komedii. (...) Z téhož důvodu odmítám u jakékoli t.zv pocty pohrobní, jako je pojmenování budov, ulic, ústavů, atd. mým jménem (...) Mé jméno bylo psáno do vody, do času, do větru... a ty je odnesly nebo odnesou." (...)

"Můj pravý život je uložen v mém díle, jen hlupáci a duševní ubožáci mohou se domnívat, že je v korespondenci." (...)

"Generálním dědicem ustanovuji Jedličkův ústav pro dě…

Fenomén Foglar z hlediska vědy o náboženství (13.5.2017 @HTF)

Obrázek
Působení literárního a výchovného díla Jaroslava Foglara představuje naprosto ojedinělý jev české kultury dvacátého století. Toto dílo se již stalo předmětem řady odborných rozprav, zejména mezi literárními kritiky a pedagogy. Rozsah a dosah Foglarova působení ovšem překračuje běžné kategorie literární vědy i pedagogiky. I proto se v odborných studiích Foglarova díla nápadně často objevují religionistické termíny jako iniciační rituály, mytické archetypy, kultické prvky, posvátné ideály krásy a dobra, magické kouzlo fikčního světa, mystický a mysteriózní náboj prózy atd. Zdá se, že nastal čas pokusit se interpretovat Foglarovo výchovné a literární dílo také z hlediska vědy o náboženství.


Jan Zahradníček "Verše: Leopoldovský sešit poezie" (2017)

Obrázek
Vyšla kniha, která obdivovatelům spisovatele Jana Zahradníčka zprostředkovává svědectví o jeho víře ve smysl básnického poslání tváří v tvář nejtěžším zkouškám. Moravská zemská knihovna vydala nedávno objevený básnický sešit, který si Zahradníček vedl ve vězení. Literární historici jej téměř 60 let pokládali za ztracený. Katolický básník Zahradníček byl zatčen v červnu 1951, o rok později byl odsouzen k třinácti letům vězení v zinscenovaném procesu s takzvanou "klerofašistickou odnoží Zelené internacionály". V roce 1956 byl z vězení propuštěn, aby se mohl zúčastnit pohřbu svých dcer, pak se ale do vězení musel opět vrátit. Za mřížemi zůstal až do amnestie v roce 1960, brzy po propuštění zemřel.

„Wordsworth : pokus o třídění“ František Chudoba (1911)

Obrázek
První a zároveň jediná monografie věnovaná jednomu z největších anglických romantiků v češtině. William Wordsworth (1770-1850) s dalšími jezerními básníky Samuelem Taylorem Coleridgem nebo Robertem Southeym reprezentuje první generaci anglického romantismu. Autorem je český anglista, literární historik a překladatel František Chudoba (1878-1941).
„Wordsworth : pokus o třídění“  František Chudoba (Praha : Grosman & Svoboda, 1911) 211 s. ; 8°